23 03 12 00 Teamviewer

Generelle vilkår

KDR GOLD-IN-ONE kasseløsning

1. Avtalens omfang

Disse generelle vilkår («Avtalen») gjelder for leie og support av maskinvare, utstyr og programvare som utgjør KDR GOLD-IN-ONE levert av Konsulent, Data & Restaurant AS («KDR») til deg («Kunden»). Kunden anerkjenner å ha lest og akseptert denne Avtalen før bruk av maskinvare, utstyr og programvare levert av KDR.

Avtalen gjelder leie av følgende maskinvare og utstyr:

  • Månedlig leie av KDR GOLD-IN-ONE POS server og Manager programvare.
  • Månedlig leie av Touchkasse med skjerm, printer, kasseskuff og display.
  • Månedlig leie av tilleggsutstyr som bankterminaler, kjøkkenskrivere, vekt, skannere m.m.

Avtalen gjelder tilgang til supporttjeneste som omfatter:

  • Support (24/7/365) for bruk og drift av datautstyr leid og levert av KDR.
  • Support på programvare som en tjeneste, leid av KDR.
  • Garanti på utstyr leid og levert av KDR.

Supporttjenesten omfatter ikke:

  • Skade eller feil forårsaket av Kundens uaktsomhet og/eller brukerfeil.
  • Skade eller feil grunnet uautorisert inngrep av andre enn KDRs personell eller personell autorisert av KDR.
  • Skader grunnet flytting av maskiner og/eller utstyr.
  • Gjenoppretting av innlagte data etc.

Arbeid som ikke omfattes av supporttjenesten vil faktureres Kunden etter medgått tid i henhold til enhver tid gjeldende prisliste fra KDR.

2. KDRs ansvar og plikter

KDRs skal til enhver tid holde programvaren oppdatert og driftssikker.

3. Kundens ansvar og plikter

Ved mottak plikter Kunden å undersøke maskinvare og utstyr for ytre skader. Kunden plikter videre å undersøke at maskinvare, utstyr og programvare fungerer etter installasjon av denne i henhold til pkt. 5 under. Kunden skal melde fra uten ugrunnet opphold i tilfelle det skulle avdekkes skade på maskinvare og/eller utstyr og i tilfelle maskinvare, utstyr og programvare ikke skulle fungere etter installasjon.

Kunden skal foreta daglig ettersyn av maskinvare og utstyr samt påse at vedlikehold gjennomføres i henhold til instrukser fra KDR.

Kunden har risikoen for og er ansvarlig for maskinvare og utstyr etter levering. Kunden vil da være ansvarlig for skade på maskinvare og utstyr såfremt dette ikke dekkes av utstyrsgarantien eller det kan bevises at skaden hadde inntrådt før risikoens overgang. Kunden er forpliktet til å ha forsikring som også dekker skade på eller tap av maskinvare og utstyr.

Kunden skal til enhver tid ha minst en person som ansvarlig bruker for den maskinvare, utstyr og programvare som dekkes av denne Avtalen. Ansvarlig bruker skal være hovedkontakt overfor KDR vedrørende service og generelle driftsrelaterte problemer med programvare, maskinvare og utstyr. Ansvarlig bruker skal søke å løse oppståtte problem per telefon med KDR. Kunden er ansvarlig for å melde om feil på maskinvare, utstyr og programvare til KDR support. Melding om feil skal skje uten ugrunnet opphold per telefon eller e-post.

Kunden aksepterer at i tilfelle det oppstår feil eller skade på maskinvare, utstyr og programvare vil KDRs eneste forpliktelse være å erstatte slikt utstyr uten ugrunnet opphold i henhold til garanti på slik maskinvare og utstyr. Kunden skal ikke kunne kreve erstatning fra KDR for eventuelle tap Kunden måtte lide som følge av dette.

4. Rett til bruk av KDR programvare og supporttjeneste

Kunden får en tidsbegrenset rett til å bruke programvare, levert som en tjeneste, fra KDR. Ved opphør av Avtalen, uavhengig av årsak, faller retten til å bruke programvaren bort. KDR vil i så tilfelle avslutte Kundens tilgang til programvaren. Bruksretten er begrenset til Kundens egen bruk av programvaren i sin virksomhet. Bruksretten gjelder for det antall brukere som er angitt på bestillingsskjemaet. Endring av antall brukere skal straks meldes skriftlig til KDR.

Kunden har videre rett til å bruke supporttjenesten som leveres av KDR i henhold til pkt. 1 i denne Avtalen.

5. Installasjon av maskinvare og utstyr

Installasjon foretas av Kunden for egen risiko og regning i henhold til veiledning som følger vedlagt maskinvare og utstyr, eller av KDR eller personell autorisert av KDR i henhold til nærmere avtale.

Leveransen omfatter brukermanual til hjelp i opplæringen. Kunden plikter å gjøre sine ansatte godt kjent med denne.

6. Betalingsbetingelser

Vederlag for leie av maskinvare, utstyr og rett til bruk av programvare, samt eventuell bindingsperiode fremgår av bestillingsskjema. Eventuelle etableringsgebyrer og installasjonskostnader kan komme i tillegg og vil være angitt i bestillingsskjemaet. Med mindre annet fremgår av bestillingsskjemaet skal alle slike kostnader forhåndsbetales.

Ved for sen betaling har KDR rett til forsinkelsesrenter, fra forfall til betaling skjer, i henhold til den enhver tid gjeldende lov om renter ved forsinket betaling. Ved forsinket betaling ut over fem (5) dager fra forfall kan KDR, uten nærmere varsel, midlertidig stanse Kundens tilgang til programvaren inntil full betaling er mottatt. Reaktivering av tilgang til programvaren belastes med et aktiveringsgebyr.

Kunden kan ikke holde tilbake betaling og plikter å betale vederlag i henhold til Avtalen uavhengig av Kundens eventuelle fremsatte reklamasjoner. Dette skal ikke gjelde i tilfelle kravet er skriftlig erkjent av KDR eller rettskraftig avgjort.

KDR kan øke Avtalens priser uten forutgående varsel i tråd med økningen i konsumprisindeksen for de siste tolv (12) måneder, ved endringer av offentlige avgifter, ved nye myndighetskrav knyttet til leveranse og tjenester og/eller i tilfelle av endring i priser fra KDRs underleverandører. KDR skal i tillegg, med tre (3) måneders varsel, kunne øke prisene utover dette med virkning for neste periode det betales for. Alle priser er angitt eksklusiv merverdiavgift, forsikring og frakt.

7. Varighet og opphør

Med mindre annet fremgår av bestillingsskjema løper Avtalen inntil den sies opp av en av partene med tre (3) måneders skriftlig varsel regnet fra første dag i måneden etter oppsigelsen ble inngitt. Ved oppsigelse i løpet av eventuell bindingsperiode skal det svares vederlag for hele bindingsperioden uavhengig av oppsigelsen.

Maskiner og utstyr skal returneres KDR innen tre (3) dager etter opphør av Avtalen. Ved mottak vil KDR foreta undersøkelse av slik maskinvare og utstyr og sende Kunden faktura for eventuell skade eller slitasje utover normal slitasje.

Avtalen kan ikke overdras til andre uten KDRs skriftlige samtykke.

8. Tap av og skade på maskiner og utstyr

Ved tap av eller skade på maskinvare og utstyr plikter Kunden å innrapportere dette til KDR straks det er kjent for Kunden at maskinvare og/eller utstyr tilhørende KDR er kommet på avveie eller skadet. KDR vil i så tilfelle stenge tilgang til programvaren.

Tap av og skade på maskinvare og utstyr skal erstattes av Kunden med mindre Kunden kan bevise at tapet eller skaden skyldes forhold KDR er ansvarlig for. Ved varsel om tap av eller skade på maskinvare og utstyr vil KDR sende ny maskinvare og/eller utstyr uten ugrunnet opphold. KDR vil undersøke skadet maskinvare og utstyr for å avdekke hvorvidt skaden er omfattet av garanti. I tilfelle skaden ikke er dekket av garanti skal Kunden bære alle kostnader knyttet til erstatning av maskinvare og/eller utstyr og eventuell reparasjon av maskinvare og/eller utstyr. En eventuell reparasjon skal kun foretas av KDR eller annet personell autorisert av KDR.

9. Eierskap til maskiner, utstyr og programvare

I mellom partene skal KDR til enhver tid være eier av all maskinvare, utstyr og programvare levert av KDR eller via KDRs samarbeidspartnere. Kunden er forpliktet til å påse at maskinvare og utstyr til enhver tid er merket med KDRs logo og firmanavn.

Kunden anerkjenner at alle immaterielle rettigheter til programvaren tilhører KDR. Kunden skal ikke gjøre noe forsøk på å oppdage, modifisere eller på annen måte endre programvaren.

10. Konfidensialitet

Partene skal bevare taushet rundt all informasjon og alle opplysninger de mottar om eller fra den annen part. Unntak fra dette skal gjelde i tilfelle opplysningene eller informasjonen allerede er alminnelig kjent i markedet.

11. Force majeure

I tilfelle en force majeure hendelse inntrer vil partenes forpliktelser til å oppfylle under Avtalen suspenderes så lenge force majeure hendelsen varer. Force majeure skal omfatte streik, lock-out, blokade eller andre forhold partene ikke rår over. Kunden skal ikke være fritatt plikten til å betale vederlaget under Avtalen i tilfelle av force majeure.

12. Mislighold

Dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Avtalen, foreligger det mislighold av Avtalen.

Den part som vil påberope seg at Avtalen er misligholdt, må reklamere skriftlig straks etter at parten fikk kjennskap til misligholdet.

Begge parter kan heve Avtalen med øyeblikkelig virkning og kreve erstatning i tilfelle av vesentlig mislighold fra den annen part. Heving kan først finne sted etter at den part som vil påberope seg vesentlige mislighold, har gitt den andre parten skriftlig varsel og rimelig frist til å bringe forholdet i samsvar med Avtalens forpliktelser. Plikten til å gi frist for å bringe forholdet i orden skal ikke gjelde i tilfelle av forsinket betaling utover fem (5) dager eller ved presumsjon for Kundens insolvens etter konkurslovens regler som i alle tilfelle skal anses som vesentlig mislighold fra Kunden.

Den part som rammes av mislighold kan kreve erstatning for det direkte tap han lider som følge av misligholdet. Indirekte tap og tap av data dekkes ikke. Som indirekte tap regnes blant annet, Kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, krav fra tredjepart mv. KDR er ikke ansvarlig for å dekke tap utover et beløp tilsvarende samlet betalt vederlag under Avtalen for den siste tolv (12) måneders perioden før skaden inntrådte. Ansvarsbegrensningene skal ikke gjelde i tilfelle av partenes grovt uaktsomme eller forsettlige handlinger.

13. Tvister

Uenighet om virkning, innhold eller gjennomføring av denne Avtalen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem til en minnelig løsning, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting. Avtalen reguleres av norsk rett.